ИЗЯВЛЕНИЕ

До
Българско дружество по офталмология

ИЗЯВЛЕНИЕ

от д-р Александър Ангелов, член на дружеството

Относно: разпространено по електронна поща съобщение до членовете на дружеството, подписано от УС на БДО

Уважаеми членове на УС на БДО,

По повод разпространеното изявление до членовете на БДО, съгласно което по мое предложение трябва да се разгледа възможността лекари, практикуващи в държави, които не са членки на Европейския съюз, без надлежни разрешителни да преглеждат и консултират български пациенти на територията на България, Ви уведомявам за следното:

1. Не съм правил изявление и не съм предлагал лекари, които не практикуват в държава-членка на Европейския съюз, съответно лечебни заведения, които не са регистрирани в държава-членка на ЕС или по споразумението за Европейско икономическо пространство, да извършват каквито и да е дейности, включително прегледи или консултиране на пациенти в България. Ред за осъществяване на такава дейност съществува в законодателството /Закон за признаване на професионалните квалификации, Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, Закон за лечебните заведения/ и няма нужда от неговото изменение.

2. Изявлението, което направих, което е мое лично мнение и не беше официално заявено, нито съм искал включването му в дневен ред, беше в обратен смисъл на написаното в съобщението на УС до членовете – че чуждестранни лекари могат да извършват медицински дейности, само при условията на действащото българско законодателство.

3. Не съм предлагал инициативи и не подкрепям промени в законодателството, целящи облекчаване на режима на осъществяване на медицински дейности от чуждестранни медицински специалисти или лечебни заведения в България. Смятам, че подобно облекчаване не е възможно, с оглед на разпоредбите на правото на Европейския съюз.

Начинът на разгласяване на тъй нареченото мое изявление е елементарна манипулация, която може би има връзка с предстоящия конгрес на БДО. Запазвам си правото да защитя правата си по съответния ред, при нужда и по съдебен ред, срещу всички изявления от членове на БДО или на негови органи, в които се засяга моят авторитет и личността ми или се разгласяват неверни сведения, които засягат моята професионална и обществена позиция.

Настоявам, настоящото изявление, което е официално входирано в БДО, под Входящ номер 75 / 23.03.2022 г., да бъде разгласено до членовете на БДО по същия начин, по който е разгласено изявлението на УС на БДО - по електронна поща, до членовете на БДО.

С уважение: д-р Александър Ангелов