Клинични проучвания

В желанието си за непрекъснато развитие в сферата на науката, Медицински център по офталмология „Ресбиомед“ създаде отдел по Клинични проучвания, който е насочен в координирането, провеждането и подпомагането на клиничните процеси.

Клиничното проучване представлява научно-изследователско изпитание върху група от хора, с цел да се получи по-детайлна информация за ново медицинско лечение, лекарство или дивайс и да се провери тяхната безопасност и ефикасност.

Клиничните проучвания, които изследват дадено лекарство се провеждат на фази, като всяка фаза има различно предназначение и обхват.

Медицински център по офталмология „Ресбиомед“ е специализиран в провеждането на клинични проучвания във фаза III и IV. Имаме сериозен опит в провеждането на клинични изпитвания и разполагаме с добре изградена болнична база с модерно високотехнологично оборудване и приятна атмосфера.

Медицински център по офталмология „Ресбиомед“ разполага с Локална етична комисия.

Нашите специалисти са обучени по правилата за Добри клинични практики и всички етични норми.

Добрата клинична практика е съвкупност от международно признати етични и научни изисквания за качество, които се спазват при планирането, провеждането, отчитането и докладването на клинични изпитвания. Спазването на тези изисквания осигурява публично обезпечаване и защита на правата, безопасността и здравето на участниците в изпитването в съответствие с принципите, залегнали в Декларацията от Хелзинки, както и научната стойност и възпроизводимост на данните от клиничното изпитване.

Вярваме, че натрупаният опит, както и наличието на необходимата материална база и специалисти, ни позволява постоянно да развиваме и разширяваме дейността си!

Ако Вие сте Изследователска организация и желаете да работим съвместно, може да се свържете с нас на посоченият e-mail адрес: ctrials@resbiomedeye.com и да получите допълнителна информация за принципа на провеждане на клинично проучване в Медицински център по офталмология „Ресбиомед“.