За пациента
Права и задължения

ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА В МЦО „РЕСБИОМЕД”

Медицински център по офталмология „Ресбиомед” осъществява своите диагностични и лечебни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко – защита на тяхното човешко достойнство.

Всеки пациент, потърсил медицинска помощ в МЦО „Ресбиомед” ИМА ПРАВО:

1. На превантивни мерки, предпазващи го от заболяване. На здравна просвета, която да включва информация за здравословния начин на живот, профилактичните методи и методите за ранното откриване на заболяванията. От съществено значение е личната отговорност на пациента за собственото му здраве.

2. На достъп до здравни услуги, в съответствие със своите здравословни нужди, независимо от пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.

3. Да бъде запознат с лекуващия го екип - името на лекаря, както и името на медицинската сестра, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.

4. На достъп до каквато и да е информация във връзка с неговото здравословно състояние, медицинските услуги и начина на тяхното прилагане, както и за постиженията на научноизследователския прогрес.

5. На свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация. Правото да приеме или отхвърли предложените му изследвания и лечение, след като бъде информиран за съществуващи алтернативи, както и за отрицателните здравни последици от този отказ.

6. На достъп до висококачествени здравни услуги и лечения, покриващи изискванията за висок стандарт на безопасност и спазване на прецизни медицински стандарти за качество.

7. На конфиденциалност по отношение на неговата лична информация, включително за неговото здравословно състояние и за възможните диагностични или терапевтични процедури.

8. Да бъде запознат с разходите по лечението му.

9. На индивидуално лечение – диагностични и терапевтични програми за лечение, максимално пригодени към неговите лични потребности.

11. В случай на понесени вреди или когато правата му, посочени в тази харта са нарушени, да подаде жалба и да получи отговор или друга обратна информация.

Ако пациентът е в състояние, ограничаващо възможността му за разбиране на тази информация или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов попечител или законен представител.

Настоящата харта е изготвена въз основа на препоръките на Световната медицинска асоциация и стриктно се спазва от екипа на медицински център по офталмология „Ресбиомед”.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА
ползващ медицинските услуги в МЦО „РЕСБИОМЕД”

1. Пациентът е длъжен да се отнася към лекаря и другите представители на медицинския персонал с уважение и респект.

2. Носи лична отговорност за собственото си здраве, спазва здравословен начин на живот и не уврежда умишлено здравето си.

3. Да запознае лекуващия си лекар с всичко, отнасящо се до неговото заболяване, без да крие информация, която е важна за правилното диагностициране, подготвяне на подходящ лечебен план и осъществяване на медицинска интервенция.

4. Да съдейства на лекуващите специалисти и на другия медицински персонал за своевременно провеждане на изследванията, лечението и съпътстващите грижи.

5. При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията.

6. Да спазва установените вътрешни правила в медицински център по офталмология „Ресбиомед”, докато се провежда лечението му.

Задълженията по ал. 4 на пациенти, ненавършили 18 години и на поставените под попечителство, се дължат от тях дотолкова, доколкото те разбират характера и значението на постъпките си и могат да ги ръководят.